Przejdź do treści strony
Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 Biuletyn Informacji Publicznej

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/16 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. Wartość pomocy wynosi 225 zł.

I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas III, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. W przypadku uczniów,którzy nie spełnią w/w kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc (art.7 ust.z 12 września 2014r o pomocy społecznej).

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym lub bezpośrednio ze strony.
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2015 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc 
sierpień 2015 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

3. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na rodzica ucznia lub  oświadczenia o dokonanym zakupie.
Wnioski i wymagane dokumenty składamy 
do 11 września 2015 r. w sekretariacie szkoły Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

 • wynagrodzenie za pracę netto,
 • stałe zasiłki z MOPS,
 • emerytury, renty,
 • świadczenia rodzinne,
 • alimenty (ksero),
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dodatki mieszkaniowe,
 • inne: zaświadczenie o nauce pozostałych dzieci w rodzinie


 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2015
  przez: Patrycja Sczerbinska-Grund
 • opublikowano:
  12-08-2015 09:41
  przez: Patrycja Sczerbinska-Grund
 • zmodyfikowano:
  12-08-2015 10:37
  przez: Patrycja Sczerbinska-Grund
 • podmiot udostępniający:
  Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3
  odwiedzin: 4326
Dane jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3
47- 113 Kolonowskie
ul. Jana Pawła II 4
NIP: 7561826652 REGON: 001182776

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 11 58
fax: 77 461 11 58
e-mail: szkolfos@go2.pl